[ltt-dev] lttv Bus errors

NGUYEN VAN TAN tan20bk at yahoo.com
Tue Jan 12 03:42:22 EST 2010


Dear all

Here is all of output when I was trying run lttv-gui
 lttv-gui 
** Message: statistics viewer : background computation data ready.
** Message: statistics viewer : background computation data ready.
Executing (as root) : exec /usr/bin/lttctl -l /mnt/debugfs/ltt -t /tmp/trace1 -n trace -m normal -d -N 1
Password: 
Linux Trace Toolkit Trace Control 0.47-25012008

Controlling trace : trace

Linux Trace Toolkit Trace Daemon 0.47-25012008

Reading from debugfs directory : /mnt/debugfs/ltt/trace
Writing to trace directory : /tmp/trace1

Executing (as root) : exec /usr/bin/lttctl -n trace -R
Password: 
Linux Trace Toolkit Trace Control 0.47-25012008

Controlling trace : trace

** Message: statistics viewer : background computation data ready.
/usr/bin/lttv-gui: line 10: 22134 Bus error               $LTTV_CMD.real -m guievents -m guifilter -m guicontrolflow -m resourceview -m guistatistics -m guitracecontrol $*

Nguyễn Văn Tân


      Lướt web nhanh hơn. Internet Explorer 8 tối ưu hóa cho Yahoo!, tự động khởi động 2 trang bạn thích mỗi lần mở trình duyệt. Tải IE8 tại đây! http://downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.casi.polymtl.ca/pipermail/lttng-dev/attachments/20100112/dedb3333/attachment-0003.htm>


More information about the lttng-dev mailing list